logo

< Terug

Dit zijn de algemene voorwaarden geldig bij alle bestellingen van digitale producten van Mondeling Logopedie.

Bestel je digitale producten via de webshop van Mondeling Logopedie? Dan aanvaard je de algemene voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - DEFINITIES

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

Artikel 5 - ONTBINDING

Artikel 6 - PRIJS

Artikel 7 - BETALING

Artikel 8 - LEVERING

Artikel 9 - AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 10 - GARANTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mondeling Logopedie: Mondeling Logopedie, gevestigd te Amersfoort onder KvK nr. 30256290.

Klant: De natuurlijke persoon met wie Mondeling Logopedie een Koopovereenkomst aangaat.

Partijen: Mondeling Logopedie en Klant samen.

Aanbod: De Digitale inhoud die Mondeling Logopedie aanbiedt ter verkoop aan de Klant

Aankoop: De Digitale inhoud die wordt gekocht door de Klant van Mondeling Logopedie

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Klant Herroepingsrecht heeft

Digitale inhoud: Documenten, afbeeldingen en/of gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd of geleverd.

Herroepingsrecht: Het recht voor de Klant om de koop binnen de Bedenktijd te ontbinden

Koopovereenkomst: De totstandkoming van een overeenkomst waarbij Mondeling Logopedie zich verbindt Digitale inhoud te leveren en de Klant zich verbindt voor deze Digitale inhoud een koopprijs te betalen

Koop op afstand: Een Koopovereenkomst die tussen Mondeling Logopedie en de Klant wordt gesloten in het kader van een handeling op de Website zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Mondeling Logopedie en de Klant en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Product: Digitale inhoud die door Mondeling Logopedie aan de Klant wordt aangeboden

Website: Locatie op internet verbonden aan Mondeling Logopedie op https://mondeling-logopedie.nl

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen Mondeling Logopedie en de Klant.

2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst kunnen de algemene voorwaarden door de Klant op de Website worden ingezien en op een eenvoudige manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST

1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van Mondeling Logopedie en aanvaarding van dit aanbod door de Klant.

2. Het aanbod wordt door Mondeling Logopedie volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3. Mondeling Logopedie vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten, of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

4. Uiterlijk bij levering van het Product verstrekt Mondeling Logopedie de Klant op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van Mondeling Logopedie waar de Klant met klachten terecht kan;

b) het klachtafhandelingsbeleid van Mondeling Logopedie;

c) de informatie dat de Klant geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de Klant afstand doet van zijn recht op herroeping;

d) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de Klant na aankoop;

e) de functionaliteit, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen van de digitale inhoud;

f) de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan Mondeling Logopedie op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

5. Een Koopovereenkomst geeft de Koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Digitale inhoud. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteursrecht blijven altijd bij Mondeling Logopedie.

6. De klant vrijwaart Mondeling Logopedie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mondeling Logopedie geleverde Producten.

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

1. Het recht op herroeping is niet van toepassing, mits

a) Mondeling Logopedie voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst duidelijk heeft vermeld aan de Klant dat het recht op herroeping is uitgesloten:

b) het levering betreft van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

c) de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en

d) de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat Mondeling Logopedie het Product heeft geleverd.

Artikel 5 - ONTBINDING

1. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

Artikel 6 - PRIJZEN

1. Alle prijzen die Mondeling Logopedie hanteert voor haar Producten, op haar website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Mondeling Logopedie te allen tijde wijzigen.

2. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 - BETALING

1. Tot het moment dat de betaling door de Klant is voldaan, kan de Klant geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien de Klant zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de Klant van rechtswege in verzuim. In het geval dat de Klant na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de Klant over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan Mondeling Logopedie de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

3. Mondeling Logopedie kan enkel in het voordeel van de Klant afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 8 - LEVERING

1. Mondeling Logopedie draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op het e-mail adres dat de Klant heeft aangegeven als afleveradres.

2. Het aan levering toebehorende risico berust bij Mondeling Logopedie tot het moment van aflevering bij de Klant of een door de Klant aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.

3. de Klant dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.

4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.

5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de Klant bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de Klant, betaalt Mondeling Logopedie het betaalde bedrag onverwijld terug.

Artikel 9 - AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de Digital inhoud, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Mondeling Logopedie.

2. Op de Digitale inhoud berust auteursrecht. U mag de gekochte Producten niet kopiëren en/of verspreiden en/of doorverkopen.

3. Het is niet toegestaan de Digitale inhoud te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Mondeling Logopedie.

4. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die op de Digitale inhoud zijn opgenomen te verwijderen, aan te passen of te verhullen.

Artikel 10 - GARANTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mondeling Logopedie draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.

3. Mondeling Logopedie beschikt over een voor de Klant toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.

4. Indien de Klant een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan Mondeling Logopedie kenbaar gemaakt te worden.

5. Mondeling Logopedie geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.

6. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

7. Op alle overeenkomsten tussen Mondeling Logopedie en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

< Terug